ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 053330748000

ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνη, 13/8/2020

Αρ. πρωτ. 80/13-8-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία”.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 290/12-8-2020 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Κατερίνης «Εκάβη» με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2019
  2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2019 έως 31-12-2019
  3. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών
  4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2020
  5. Χρήση αποθεματικού του 1% & 3& του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 12/9/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος