Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 13/8/2019

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνη, 13/8/2019

Αρ. πρωτ. 80/13-8-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας, Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρία”

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 259/9-8-2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 14ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (Ν. Δίκα 15 Κατερίνη) με θέματα ημερησίας διάταξης :

Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της χρήσης 2018.
Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 1-01-2018 έως 31-12-2018
Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών.
Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για την χρήση 2019.
Χρήση αποθεματικού του 1% & 3% του Ν.2963/01 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΤΕΛ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι της εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21/9/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ